Kalendarium stanu wojennego

- wprowadzenie stanu wojennego uchwał± Rady Państwa pomimo tego, że uchwała nie była jeszcze opublikowana

- powołanie do życia (niezgodnie z Konstytucj± PRL) Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w PRL przejęło wojsko

- internowano większo¶ć członków Komisji Krajowej Solidarno¶ci, władze utworzyły sieć obozów dla internowanych, wydano 10 132 decyzji o internowaniu w stosunku do 9736 osób.

- zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach

- przerwano ł±czno¶ć telefoniczn±

- wprowadzono godzinę milicyjn±

- prymas Józef Glemp w kazaniu potępił stan wojenny i zaapelował o spokój, władze komunistyczne bez jego zgody wielokrotnie powtarzały tę wypowiedĽ w radiu

- 14 grudnia 1981 (poniedziałek) – pierwszy dzień roboczy stanu wojennego. Solidarno¶ć w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego zaczęła organizować strajki. Jako pierwszy akcję protestacyjn± rozpocz±ł Zakład Zespołów elektronicznych „UNITRA-UNITECH” w Białogardzie. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańsk±

- 15 grudnia 1981 – pacyfikacja kopalni „Manifest Lipcowy”

- 16 grudnia 1981 – pacyfikacja kopalni Wujek przez ZOMO i wojsko, 9 zastrzelonych i 21 rannych górników; pacyfikacja Gdańskiej Stoczni Remontowej. Wielogodzinna masowa demonstracja i walki uliczne w Gdańsku.

- 17 grudnia 1981 – ZOMO rozbiło manifestacje w Gdańsku i w Krakowie. W Gdańsku zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne (seria z broni maszynowej skierowana bezpo¶rednio w demonstrantów).

- 20 grudnia 1981 – koniec strajku w Porcie Gdańskim

- 21 grudnia 1981 – ambasador PRL w Stanach Zjednoczonych Romuald Spasowski poprosił o azyl polityczny. S±d wojskowy w PRL zaocznie skazał go potem na karę ¶mierci.

- 24 grudnia 1981 – ambasador PRL w Japonii Zdzisław Rurarz również poprosił o azyl polityczny. S±d wojskowy w PRL skazał go, podobnie jak Romualda Spasowskiego zaocznie na karę ¶mierci.

- 23 grudnia 1981 – pacyfikacja Huty Katowice. Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje gospodarcze przeciwko PRL.

- 28 grudnia 1981 – koniec strajku w kopalni Piast – ostatniego strajku okupacyjnego. Ambasador PRL w Japonii Zdzisław Rurarz poprosił o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Został potem zaocznie skazany na karę ¶mierci przez s±d wojskowy. Wycofanie z dystrybucji na 9 lat filmu Ryszarda Bugajskiego, Przesłuchanie – opisuj±cego realia czasów polskiego stalinizmu

- 4 stycznia 1982 – wznowienie zajęć w szkołach

- 6 stycznia 1982 – władze rozwi±zały Niezależne Zrzeszenie Studentów

- 10 stycznia 1982 – przywrócenie ł±czno¶ci telefonicznej w miastach

- 13 stycznia 1982 – powstał Ogólnopolski Komitet Oporu – pierwsza ogólnopolska struktura zwi±zku pod przewodnictwem Eugeniusza Szumiejki

- 25 stycznia 1982- na posiedzeniu Sejmu PRL VIII kadencji uchwalono – przy jednym głosie sprzeciwu (poseł Romuald Bukowski z Gdańska) – ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, tym samym dekret o stanie wojennym został zatwierdzony

- 30 stycznia 1982 – w wielu zagranicznych miastach obchodzony jest Dzień Solidarno¶ci z Polsk±

- 1 lutego 1982 – podwyżka cen

- 3 lutego 1982 – S±d Marynarki Wojennej w Gdyni wydał najwyższe wyroki w stanie wojennym – Ewa Kubasiewicz z Wyższej Szkoły Morskiej została skazana na 10 lat więzienia

- 5 lutego 1982 – rozpoczęły się – najpierw w ¦widniku, potem w innych miastach – manifestacje spacerowe (masowe wychodzenie na spacery w czasie trwania Dziennika Telewizyjnego o 19:30)

- 8 lutego 1982 – wznowienie zajęć na wyższych uczelniach

- 11 lutego 1982 – celem zwalczenia manifestacji spacerowych w ¦widniku wprowadzono godzinę milicyjn± od 19:30. W Warszawie ukazał się drugi (pierwszy) numer Tygodnika Mazowsze

- 13 lutego 1982 – w o¶rodku dla internowanych w Wierzchowie Pomorskim pobito 45 więĽniów

- 23 lutego 1982 – ¶mierć Zdzisława Karosa

- 1 marca 1982 – zniesienie ograniczeń w podróżach po całej Polsce.

- 17 marca 1982 – w Katowicach powstał Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym

- 20 marca 1982 – rozwi±zanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i powołanie w jego miejsce marionetkowego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL

- 12 kwietnia 1982 – w Warszawie rozpoczęło nadawanie Radio Solidarno¶ć, kierowane przez Zbigniewa Romaszewskiego

- 22 kwietnia 1982 – powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarno¶ci

- 3 maja 1982 – demonstracje antyrz±dowe w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i pięciu innych miastach Polski. Liczba demonstrantów w Warszawie przekroczyła 20 000 osób; w wyniku interwencji milicji obrażeń ciała doznało 71 osób.

- czerwiec 1982 – we Wrocławiu powstaje najbardziej radykalna komórka Solidarno¶ci – Solidarno¶ć Walcz±ca.

- 22 lipca 1982 – z okazji ¦więta Odrodzenia Polski na pro¶bę PRON zwolniono duż± liczbę osób internowanych. Zniesiono także godzinę milicyjn±.

- 13 paĽdziernika 1982 – zamieszki w Nowej Hucie; funkcjonariusz SB ¶miertelnie postrzelił jednego z manifestantów, dwudziestoletniego Bogdana Włosika.

- 31 grudnia 1982 – zawieszenie stanu wojennego

- 14 maja 1983 – milicjanci zamordowali na komisariacie MO w Warszawie Grzegorza Przemyka

- 16-23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II

- 22 lipca 1983 – zniesienie stanu wojennego, rozwi±zanie WRON